Nebula:

NGC1848
NGC7129 Rosebud
M27

M1 Crab Nebula

NGC1999 Waterfall Nebula etc.

NGC2264etc. Cone Nebula, Christmas Tree Cluster

M42 Orion Nebula (12“)

M42 Orion Neula (E130D)

IC434, NGC2023, B33 Horsehead Nebula

NGC2244 Rosette Nebula

DOBASHI3153, LBN 094.98-16.95, BDN 096-16 “Warbird“

NGC2170 Angel Nebula

NGC281 Packman Nebula

SH2-155 Cave Nebula

LDN1551, SH2-239, HH102 "Gate to Hell"

LDN1235 Shark Nebula

NGC7822 Nebula

vdB152 Richfield; molecular cloud, H@

Abell85 Nebula

Cederblad 30, IC359 vdB27

IC5146Cocoon Nebula

LBN468, HH215 LBN468 Richfield

NGC2175 Monkey Head Nebula

LDN1580-1584 Richfield

LDN1605, IC2169, B37, B38, etc. Monoceros Richfield2

NGC7635 Bubble Nebula

IC2118 Witch Head Nebula

NGC6543 Cat´s eye Nebula

IC1805 Melotte15

Sh2-240 Spaghetti Nebula

M57 Ring Nebula

LDN1251 Angler Fish Nebula

Sh2-132 Lion Nebula

M16 Eagle Nebula

NGC7293 Helix Nebula

Sh2-274 Medusa Nebula

M76 Little Dumpbell Nebula

Gamma Cygni Nebula

Sh2-150etc Nebula

tbc